Organization Leader of Digital Economics Era (ผู้นําองค์กรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล)

 • TTML02
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Management Skills

Course description

Time
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
วันที่ 22-23, 28-30 มิถุนายน 2566
Status :
Class postponed
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
Type :
Classroom
Organization Leader of Digital Economics Era (ผู้นําองค์กรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล)

หลักสูตร Organization Leader of Digital Economics Era
(ผู้นําองค์กรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล)
โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สถาบัน KCT Academy

หลักการ/แนวคิด
“ โลกและประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปในสู่เศรษฐกิจดิจิทัล องค์กรถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปด้วย การเตรียมความพร้อมจึงกําหนดความสําเร็จในการบริหารงาน ”
          การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคเกิดจากการที่มนุษย์รู้จักใช้ความคิดปฏิวัติสังคมและเศรษฐกิจ องค์กรใดที่สามารถขี่ยอดคลื่นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก่อนจะเป็น “ผู้ชนะ” คือ สามารถก้าวกระโดดสู่การเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าที่ทรงอิทธิพลของประเทศ หรือ ของภูมิภาคไปจนถึงการก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก ในมิติทางเศรษฐกิจ มีแนวคิดมโนทัศน์ “เศรษฐกิจหลากสี” อันเป็นแนวคิดที่ระบุถึง เศรษฐกิจหลากหลายมิติที่เราควรให้ความสําคัญ ที่น่านํามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นผู้ชนะ ในโลกเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หรือ เป็นมิติหนึ่งในแนวคิดดังกล่าว เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเทคโนโลยีสําคัญของโลกในโต้คลื่นความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแนวโน้มสําคัญของการปฏิวัติดิจิทัล มีหลากหลายมิติ อาทิ การเคลื่อนย้ายถ่ายโอนมากและเร็วขึ้น เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นสื่อกระแสหลักของโลก เส้นแบ่งระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์จะไม่ชัดเจน ข้อมูลดิจิทัลจะไหลทะลักไปยังทุกพื้นที่ หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์จะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
          ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นใน การบริหารองค์กร โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษา ในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสําเร็จในการนําแนวคิดในการใช้บริหารองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์
ทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงพลวัตรความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบกับ ความสําเร็จขององค์กร
ทําให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในการวางยุทธศาสตร์การเติบโต อย่างยั้งยืนขององค์กรในยุค 4.0
ทําให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสที่จะต่อยอดการดําเนินธุรกิจขององค์กรให้กว้างขวางขึ้นไป และครบทุกมิติ
ทําให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการขององค์กรหรือ หน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้จัดการ
• หัวหน้างานกําลังเตรียมขึ้นผู้จัดการ
• หัวหน้างาน

เนื้อหาการอบรมในแต่ละวัน ประกอบด้วย :

วันที่ 1 (อิทธิพลของดิจิทัลที่มีผลต่อการบริหารองค์กรภาพรวม)
ส่วนที่ 1. องค์กรแห่งความยั่งยืน:
แนวทางการสร้างและลักษณะองค์กรที่จะประสบความสําเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
๐ องค์กรแห่งเทคโนโลยี
๐ องค์กรจัดการข้อมูล
๐ องค์กรวิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการสร้างองค์กรนวัตกรรมภายใต้ “โมเดลนวัตกรรม 3I” ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
     • นวัตกรรมความคิด (ideation innovation)
     • นวัตกรรมสิ่งปฏิบัติ (implementation innovation)
     • นวัตกรรมผลกระทบ (impact innovation)
๐ องค์กรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ แนวทางการสร้างองค์กรเรียนรู้ตลอดชีวิต
๐ องค์กรพลวัตร และ ลักษณะองค์กรพลวัตร
     • โครงสร้างแนวราบ (Horizontal structure)
     • โครงสร้างเฉพาะกิจ (Adhocracy)
     • ความยืดหยุ่นในบริบทกาละและเทศะ (Time and space flexibility)
๐ องค์กรเครือข่าย
การบริหารในยุคดิจิทัล Digital
๐ จุดเชื่อมต่อทางความคิดและการคิดรอบด้านและแนวทางพัฒนาผ่านกระบวนการจัดการ
(OKR: Objective Key Result)
     • การเตรียมบุคคลากรให้พร้อมกับการทํางานงานในองค์กรนวัตกรรมอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในสามมิติ
     • การใช้เทคโนโลยี เพื่อกระบวนการจัดการ และการมอบหมายงาน(Planning, Delegation and Project management)
๐ การพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล (Organization Change & Development Planning )
     • แนวทางการสร้างนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม
     • พื้นฐานความรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Process Improvement)
     • วิเคราะห์โลกตามทฤษฏีคลื่น 7ลูก เพื่อเข้าใจวิถีนวัตกรรมโลก
     • หลักพื้นฐานพฤติกรรมพยากรณ์เพื่อเข้าใจบริบทของธุรกิจ
๐ บันไดนวัตกรรม 3 ขั้น
     • นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
     • นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเป็น
     • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยื

วันที่ 2 ( ความรู้-ทักษะ-ทัศนคติที่ผู้นํายุคดิจิทัลต้องมี)
 ส่วนที่ 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเป็นผู้จัดการและผู้นํามืออาชีพของคุณ
 ๐ ความสนใจที่แท้จริงที่มีกับงาน
     • การนําแนวคิด”ความสนใจที่ฝังรากลึก 8 แบบ” (The Business Career interest Inventory : Butler & Waldrop) มาใช้ค้นหา ความสนใจที่แท้จริงที่คุณมี   ต่องานนั้นๆคุณค่าของอาชีพและแรงจูงใจในการทํางานของคุณ
     • แหล่งข้อมูลที่จะทําให้รู้จักตนเอง
     • การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองที่เป็นทางการ
     • รู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงตนเอง
     • เทคนิคที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อแยกแยะแรงจูงใจที่ทําให้คุณทุ่มเทกับงานของคุณ ประเมินทักษะทางธุรกิจของคุณ
     • ค้นหาทักษะที่ถ่ายโอนได้และถ่ายโอนไม่ได้เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น (Transferable – Non transferable Skills)
๐ การเติมช่วงห่างของทักษะและประสบการณ์ (Career Gap)
     • เรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองตามแนวทางของ“Herminai Ibarra Technique”
     • การทดลองฝีมือ
     • เปลี่ยนสายสัมพันธ์
     • การลงมือทําอย่างเป็นระบบ
๐ ลักษณะของผู้นําที่สามารถสร้างประสิทธิผล
     • เทคนิคการค้นหาคุณสมบัติที่ขาดหายที่ฉุดรั้งความเป็นผู้นําของคุณ
๐ หลักการจัดความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance)
๐ การวิเคราะห์การใช้เว้ลาในฐานะผูจัดการ
๐ เทคนิคการลําดับความสําคัญของงาน
     • เทคนิคการค้นหาและเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําอยู่เพื่อให้การใช้เวลามี ประสิทธิภาพที่สุด
๐ แนวทางการจัดตารางทํางานที่ยืดหยุ่น( Flexible Work Schedule : FWS)
     • Reduce-time schedules
     • Seasonal schedules
     • Compressed Schedules
 ส่วนที่ 3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการความท้าทายในการเป็นผู้นํา
๐ จะสร้างวิสัยทัศน์ให้คนอื่นปฏิบัติตามได้อย่างไร
     • องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิผล
     • หลักคิด เพื่อการอธิบายวิสัยทัศน์จนเห็นภาพได้ชัดเจน
๐ การเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
     • ตรวจสอบคุณลักษณะความเป็น “ตัวเร่งความเปลี่ยนแปลง”ในตัวคุณ
     • เงื่อนไขที่ทําให้องค์กรของคุณพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง
     • วิธีการจัดการกับความคิดที่ว่า “ทุกอย่างดีอยู่แล้ว (Complacency)” จนทําให้องค์กร ไม่เปลี่ยนแปลง
     • ค้นหาสัญญาณของความพึงพอใจที่เป็นอยู่ที่ “อาจเหนี่ยวรั้ง” การยกระดับขององค์กร
๐ การเป็นผู้นําแม้ไม่มีได้ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
     • วิธีการชี้นําแม้คุณไม่ได้เป็นเจ้านายโดยตรง (Cross-functional team leading)
๐ การจัดตั้งทีมงาน
     • สถานการณ์และเงื่อนไขที่บังคับให้ต้องตั้งทีมงาน
     • ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิผล
     • การออกแบบทีมงานและองค์ประกอบสําคัญในการออกแบบทีมงาน
     • เป้าหมาย
     • อํานาจ
     • ระยะเวลาขับเคลื่อน
     • บทบาทความรับผิดชอบ
     • รางวัล
     • วิธีการเลือกสมาชิกเข้าสู่ทีม
๐ การจัดการกับความตึงเครียด
     • สาเหตุของความตึงเครียด
     • แรงกระตุ้นจากการแข่งขัน (Competitive Urge)
     • การตัดสินใจของกลุ่ม และ สิทธิอํานาจ (Group Influence & Authority)
     • วิธีการจัดการกับความตึงเครียดภายในองค์กร

วันที่ 3 (บริหารกลยุทธ์ให้สอดคล้องและเปลี่ยนทันโลก)
ส่วนที่ 4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารทีมงาน
๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)
     • การเลือกวางตําแหน่งทางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Strategic positions)
     • การวางตําแหน่งตามความหลากหลาย (Variety Base Positioning)
     • การวางตําแหน่งตามความจําเป็น (Need Base Positioning)
     • การวางตําแหน่งตามความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า (Access Base positioning)
     • ขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์
     • มองจากภายนอกเพื่อแสวงหาโอกาส และ ภัยคุกคาม (Outside-in)
     • มองจากทรัพยากรทางธุรกิจที่มีเพื่อค้นหาความสามารถและสร้างแนวทางปฏิบัติ
     • หลักพิจารณาหากลยุทธ์ที่ทําให้เห็นถึงภัยคุกคามและโอกาส
     • แนวทางสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์และกิจกรรมที่นํามาใช้ขับเคลื่อน
     • แนวทางสร้างความสอดประสานระหว่างบุคลากรที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ กับกลยุทธ์ และกิจกรรมที่นํามาใช้ขับเคลื่อน
๐ การบริหารและการจัดการกับวิกฤติ (Crisis management)
     • รู้ได้อย่างไรว่ากําลังจะเผชิญภาวะวิกฤติ
     • การเตรียมรับมือกับวิกฤติ 6 ขั้นตอนในการจัดการกับวิกฤติ
     • การหลีกเลี่ยงวิกฤติ
     • การเตรียมตัวเพื่อจัดการวิกฤติ
     • การรับรู้ถึงวิกฤติ
     • การควบคุมวิกฤติ
     • การแก้ไขวิกฤติ
     • การสรุปบทเรียนจากวิกฤติ
๐ การบริหารและการจัดการกับพนักงานที่มีปัญหา (Problem member)
     • การใช้แรงจูงใจ (Motivation) และการใช้ข้อมูลโต้กลับ (Feed Forward) เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หรือผลการปฏิบัติงานที่ตํ่ากว่าเกณฑ์
     • การตัดสินใจเลิกจ้างและข้อควรระวังเมื่อต้องตัดสินใจเลิกจ้าง
๐ การบริหารและการจัดการเมื่อผู้นํามีปัญหา (Inefficiency Leader)
     • แนวทางการจัดการเมื่อผู้นําที่ได้รับมอบอํานาจจากเราไป ไม่สามารถทํางานได้อย่า มีประสิทธิภาพ จนเราไม่สามารถวางมือได้
๐ การกระจายงาน (Delegation & Empowering)
     • สัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่ต้องกระจายงานออกไปจากคุณ
     • ประโยชน์ของการกระจายงาน
     • แนวทางในการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล
     • หลักการกระจายงาน
     • หลักการมอบหมายงาน
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (Performance Appraisal)
     • แนวทางประเมินด้านผลลัพธ์
     • แนวทางประเมินด้านกระบวนการ
     • ขั้นตอนและวิธีการประเมินทีมงานและผู้นำ
วันที่ 4 (วิธีคิดเชิงอนาคตและตัดสินใจที่เหมาะสมกับยุค)
 ส่วนที่ 5. “ วิธีคิดเชิงอนาคต และการวางยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง” เพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนแท้จริง
๐ กฎพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
๐ เทคนิคการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
๐ การประเมินความพร้อมและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
๐ แผนที่อนาคต(Futuristic & Change Roadmap) เพื่อการวางแผนและเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
     • ความหมายของ”อนาคต”
     • เหตุใดต้องคิดเชิงนาคต
     • ฝึกทักษะการคาดการณ์อนาคต เพื่อการพัฒนาองค์กร
๐ พัฒนาทักษะการเป็นนักคิดเชิงอนาคต เพื่อการพัฒนาองค์การ (Organization awareness) และเพื่อวางยุทธศาสตร์ (Planning and Project management)
     • ฝึกทักษะการคาดการณ์อนาคต เพื่อการพัฒนาองค์กรและการวางยุทธศาสตร์
 ส่วนที่ 6. Strategic Decision Making การตัดสินใจ...พลิกสถานการณ์
๐ Decision making (การตัดสินใจ)
     • หลักการพื้นฐานของการตัดสินใจ
     • เป้าหมายของการตัดสินใจ
     • การทําให้เป้าเปรียบเทียบชัดเจน
     • การมองย้อนกลับจากอดีตสู่อนาคต
     • กระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจ
     • คําตอบที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งคําตอบ
     • Strategic Orientation (ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์)
     • ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ และเกณฑ์การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
     • คํานัยยะแอบแฝง
     • หลักการแก้วิกฤติแบบ Standard Operating Procedure (SOP)
     • หลักการใช้ความเสียเปรียบ พลิกมาเป็นโอกาสเหนือคู่แข่ง
     • อิทธิพลของสิ่งเร้ากับการตัดสินใจ
     • Flexibility and adaptability (ความยืดหยุ่นและการปรับตัว)
     • ความสัมพันธ์แบบ Win Win
     • หลักคิดเพื่อหาข้อตกลงที่ยุติธรรม
     • การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักกลยุทธ์
 
วันที่ 5 (สื่อสารกับกลุ่มตลาดเป้าหมายด้วยเครื่องมือยุคดิจิทัล)
ส่วนที่ 7. เครื่องมือสื่อสารยุคดิจิตัล เพื่อการตลาด (Understand Digital tool for attract the market)
๐ อิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ และผู้มีอิทธิพลต่อความคิดตัดสินใจซื้อในยุคปัจจุบัน
๐ หลักคิดและวิธีการนําสินค้าเข้าสู่ตลาดonline และ Offline 6 ขั้นตอน
     • วิธีคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อสินค้าเราถูกนําสู่ตลาดแล้วสิ่งใด จะเกิดขึ้นบ้าง สถานการณ์ตลาดจะเป็นอย่างไรทั้งในฝั่ง Demand และ Supply
     • วิธีประเมินผลกระทบ ที่สินค้าเรามีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ และจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรจึงจะตอบสนอง Demand และ Supply
     • วิธีเตรียมข้อมูลสําคัญเพื่อการนําเสนอ เน้นการนําเสนอข้อเท็จเพื่อใช้ในการตัดสินใจเป็นหลัก หรือการเน้น key messages
     • วิธีการนําเสนอข้อมูล ที่มั่นใจได้ว่า ข้อมูลเหล่านี้จะต้องส่งมอบไปถึงมือลูกค้า และผู้มีอํานาจตัดสินใจโดยตรง (Key decision makers) ผ่านเครื่องมือการตลาดทั้ง Online และ Offline
     • หลักการกําหนดตารางเวลา ให้เพียงพอและเหมาะสมในการสื่อสารการตลาด
     • ประเมินผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์
     • เรียนรู้ Buyer Decision Making Model เพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
     • แนวทางและวิธีการทําให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้า
 ส่วนที่ 8. การใช้สื่อยุคดิจิทัลเพื่อการจัดการข้อร้องเรียน
๐ 7 Gap Model และ เพื่อค้นหาช่องว่างของการบริการและการประสานงาน
๐ การบริหารลูกค้าที่คุณมีอยู่ด้วย Super service Sequence Model
๐ 7 A’s Model เพื่อการรับมือกับข้อร้องเรียนและลูกค้าเจ้าปัญหา
๐ ค้นหาแรงจูงใจของลูกค้าที่มีผลต่อทัศนคติการบริการจาก Empathy Map
การให้ความสําคัญกับลูกค้าที่ดีที่สุดที่มีในมือ
เรียนรู้ Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์และพันธสัญญาของผู้ให้บริการ และภาพลักษณ์ขององค์กร
๐ เรียนรู้ Public Relation & Content matrix Model เพื่อการเลือกใช้สื่อสมัยใหม่ ที่เหมาะสมในการสื่อสาร

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Juntima  Klumchaun

Tel: 02-583-9992 Ext. 81424

Tel: 02-564-7000 Ext. 81424

Email:  juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

25,000 THB .

รุ่น 1/2566 : วันที่ 22-23, 28-30 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 3
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
รูปแบบ Classroom & Workshop
Download => ข้อมูล Course outline หลักสูตร
                  => เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทิมา  โทร. 02-583-9992 ต่อ 81424 หรือ อีเมล์ juntima@swpark.or.th

Enroll nowขออภัย คลาสนี้เลื่อนอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
วันที่ 22-23, 28-30 มิถุนายน 2566
Status :
Class postponed

Instructor info
avatar
อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

avatar
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy