โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (SQUAE)

Software Quality Management Excellence Promotion Program

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ด้วยหลักสูตรอบรมและเวิร์คชอป ที่มุ่งเน้นให้สามารถไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้จากโจทย์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จริง โดยในทุกๆหลักสูตรมีรูปแบบการเรียน การสอนที่ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • SOFTWARE QUALITY : Management Skills

  • SOFTWARE QUALITY : Technical Skills

  • SOFTWARE QUALITY : Soft Skills

  • CMMI Professional Series

SQUAE Program

โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การทดสอบในทุกระดับ จนถึงการทำมาตรฐานสากล

Card image
Public Training Programs

รวมหลักสูตรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ ในรูปแบบคลาสรูม และออนไลน์ ที่คลอบคลุมทุกโมเดลการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Sequence Phases เช่น Waterfall Model หรือ Agile Software Development ด้วย Scrum Framework ลงลึกทั้งในระดับ Softskills และ Technical skills ไปจนถึงการพัฒนากระบวนการไปในระดับสากลด้วยมาตรฐาน CMMI

Card image
In-House Training Programs

คลาสอบรมในรูปแบบคลาสรูม และออนไลน์ สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจพัฒนาบุคลากร แบบฉบับพิเศษที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์ และความต้องการการนำไปใช้จริง ที่มั่นใจได้ว่าพนักงานและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของท่าน จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้ทันที

Card image
Give and Share! เวิร์คชอปเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ด้วยแอจไจล์ (Agile for Software Development ) ใน Scrum Framework หรือ Extreme Programming่ สู่เส้นทางสายอาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่างๆ เช่น Programmer, System Analys หรือ Tester สำหรับนักศึกษาจำนวน 50-120 คน ระยะเวลา 3 วัน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!

Thailand Plus Package

อบรมวันนี้! ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรการ Thailand Plus Package ช่วยผู้ประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

Our Upcoming Courses

🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น

Training Schedule 2567

Enroll now in the most popular and best rated courses.

Status : Course Plan Course Plan | Open for Registration Open for Registration | Class End/Close Class End/Close | Class Postponed Class Postponed | Class Confirmed Class Confirmed | Class Full Class Full

Internet of Things
Code Name Days Fee(THB) 2567 2568
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
ATSR10 มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT 1 6,000
ATSR15 การผสาน PLC + IoT: พื้นฐานสู่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ New 2 10,000
Management Skills
Code Name Days Fee(THB) 2567 2568
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
ATST13 Design Thinking Lean Your Process 1 8,000
Software Testing
Code Name Days Fee(THB) 2567 2568
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
ATSR01 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 2 10,000
ATSR02 การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (ISTQB) และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011 Online 2 10,000
ATSR07 มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482 1 6,000
ATST07 ATDD with Robot Framework 2 10,000
ATST09 Advance Robot Framework with Python 2 10,000
ATST20 API Design and Automated Testing with Postman New 2 10,000
ATST22 Mobile Testing with Appium (Native and Flutter) New 2 10,000
SOFTWARE QUALITY : SOFT SKILLS
Code Name Days Fee(THB) 2567 2568
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
ATST13 Design Thinking Lean Your Process 1 8,000
Service Robots & IoT
Code Name Days Fee(THB) 2567 2568
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
ATSR01 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 2 10,000
ATSR02 การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (ISTQB) และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011 Online 2 10,000
ATSR03 IoT Security 2 10,000
ATSR04 Fundamental of Personal Data Protection Act (PDPA) 1 6,000
ATSR05 PDPA for Service Robot and IoT 1 6,000
ATSR06 มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ (Service robot) สากล และ การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์บริการในบ้านประเภทเครื่องดูดฝุ่น 1 6,000
ATSR07 มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482 1 6,000
ATSR08 มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ(Service robot) ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Testing) 1 6,000
ATSR09 มาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Products Safety) 1 6,000
ATSR10 มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT 1 6,000
ATSR11 Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant 2 10,000
ATSR15 การผสาน PLC + IoT: พื้นฐานสู่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ New 2 10,000
ATSR17 สัมมนา RoboIoT Certify: ปลดล็อคมาตรฐานระดับสากล New 1 0